No.Job Title / PositionExpired Date
1Nhân viên bán hàng 31/12/2019
Thông tin khác
Main Products